Αγωγός ζώνη

τραχεία, στελεχιαίοι βρόγχοι... μέχρι βρόγχοι διαμέτρου 0,7 mm

Η  αγωγός  ζώνη αποτελείται  από αμιγείς αεραγωγούς, δηλαδή αεραγωγούς που χρησιμεύουν μόνο για τη μεταφορά αέρος προς το παρέγχυμα. Κατά μήκος αυτών δεν επιτελείται ανταλλαγή αερίων. Η αγωγός  ζώνη  αποτελείται  από την τραχεία, το δεξιό και αριστερό κύριο βρόγχο και τις υποδιαιρέσεις τους, που διακλαδίζονται μέχρι τους μικρούς, περιφερικούς αμιγείς αεραγωγούς, οι οποίοι είναι βρόγχοι διαμέτρου μέχρι <0,7 mm(700μ). Οι διαδοχικές  διακλαδώσεις από την τραχεία προς την περιφέρεια ονομάζονται γενεές.  Στο τραχειο-βρογχικό  δένδρο,  αριθμούνται  από  8 έως 22 γενεές  αμιγών  διακλαδώσεων,  ανάλογα  με  την  ανατομική  θέση  που  ερευνάται. Έχει δειχθεί ότι κάθε μητρικός κλάδος παρέχει  περίπου   2.8  θυγατρικούς κλάδους - δηλαδή το τραχειοβρογχικό δένδρο δε διαρείται ακριβώς δια διαιρέσεως.  Σημειωτέον ότι  κάθε  μητρικός κλάδος  της  πνευμονικής  αρτηρίας  διαιρείται  ασύμμετρα  σε  3 ή 4 θυγατρικούς  κλάδους.  Οι  περιφερικοί κλάδοι, διαμέτρου 0,7 mm ονομάζονται κλάδοι 1ης τάξεως. Κάθε συνένωσή τους προς το κέντρο αποτελεί κλάδο επόμενης τάξεως.

 Η διάμετρος κάθε κλάδου μπορεί να υπολογισθεί με διαίρεση της διαμέτρου του μητρικού κλάδου διά 1,4. Η αναλογία αυτή διατηρείται μέχρι βρόγχους τάξεως 7. Οι περιφερικότεροι βρόγχοι διατηρούν τη διάμετρο του μητρικού τους κλάδου. Επομένως, η εγκάρσια διάμετρος του τραχειοβρογχικού δένδρου  προς την περιφέρεια αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώνοντας εικόνα  "τρομπέτας". Αυτός είναι ο λόγος που οι αντιστάσεις στη ροή αέρος στους περιφερικούς  βρόγχους  είναι  αμελητέες,  συγκριτικά με τις αντιστάσεις που παρατηρούνται στους κεντρικότερους αεραγωγούς. Το μήκος κάθε θυγατρικού κλάδου ισούται με το μήκος του μητρικού διά 1.49.