Όγκος εξωκυττάριου χώρου

Το βάρος του σωματικού H2O δεν παρουσιάζει ευρείες διακυμάνσεις, υπό φυσιολογικές συνθήκες, από ημέρα σε ημέρα, μεγαλύτερες του 1% και η Posmo διατηρείται σταθερή (=294 mosm/L). Οι δύο αυτές παράμετροι ρυθμίζονται από το νεφρό, με ανάσλογη, κάθε φορά απέκκριση ή επαναρρόφηση Να+ και H2O (για τη ρύθμιση του όγκου) ή μόνο H2O (για τη ρύθμιση της Pmosm. Αδρά, ο μηχανισμός έχει ως εξής:

[α] υποδοχείς ευαίσθητοι σε μεταβολές όγκου (πίεση, διάταση, ροή) και Pmosm

[β] κέντρο υποδοχέων στον υποθάλαμο και υπεροπτικό πυρήνα, συντονισμού των ερεθισμάτων

[γ] νεφρικός μηχανισμός που απαντά στη στάθμη της ADH στο αίμα, με ανάλογου βαθμού επαναρρόφηση Na+. Η έκκριση ή αναστολή της ADH γίνεται μετά από διέγερση του υποθαλάμου από ερεθίσματα που προέρχονται από: ωσμοϋποδοχείς που ευρίσκονται στον υπεροπτικό πυρήνα, τασεοϋποδοχείς που ερυρίσκονται στον αριστερό κόλπο και στα καρωτιδικά σωμάτια. Έτσι, επί ↓ Pαρτ  à διέγερση των τασεοϋποδοχέων à τα ερεθίσματα φτάνουν στον υποθάλαμοàο υποθάλαμος διεγείρει τον οπίσθιο λοβό της υποφύσεως àπροκαλείται έκκρισηΑDH. Το αντίθετο γίνεται επί ↑ Pαρτ.   

H ADH άλλοτε ρυθμίζει την Posmo (όταν τα ερεθίσματα προέρχονται από ωσμοϋποδοχείς, η ADH αυξάνεται στο αίμα, μέχρι 6 mu/l, οπότε ρυθμίζει την Posmo) και άλλοτε την Pαρτ.(όταν τα ερεθίσματα προέρχονται από τους τασεοϋποδοχείς à ↑ADH στο αίμα από 60-600mu/lκαι η ορμόνη δρα ως αγγειοσυσπαστικό.