Νόμος ισοωσμωτικής ισορροπίας

Η ωσμωτική πίεση είναι περίπου η ίδια, τόσο στον εξωκυττάριο, όσο και στον ενδοκυττάριο χώρο. Έτσι, αν αλλάξει η ωσμωτική πίεση στον ένα χώρο, ακολουθεί ανάλογη μετκίνηση Η2Ο για εξίσωση των πιέσεων. Δηλαδή, αν έχουμε ↑Pωσμ εξωκυτταρίως, προκαλείται μετακίνηση ύδατος από τον ενδοκυττάριο χώρο προς τον εξωκυττάριο, με αποτέλεσμα αφυδάτωση των κυττάρων. το φαινόμενο συμνοδεύεται από ανάλογη συμπτωματολογία από τον εγκέφαλο του οποίου τα κύτταρα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην αφυδάτωση ή στο οίδημα .

Υπολογισμός της Posmo  του πλάσματος:

= 2 (Na+ +K+ + Mg+ + Ca++) + γλυκόζη/18 + ουρία/2.8