Σπιρομέτρηση, έμμεση, μέτρηση FRC

Οι μετρήσεις FRC επί υγιών ατόμων δεν διαφέρουν μεταξύ των δύο τεχνικών: της αραιώσεως αερίων και της πληθυσμογραφίας. Εμφανίζονται, όμως, αποκλίσεις όταν εξετάζονται ασθενείς με αποφρακτικές παθήσεις ή αερώδεις κύστεις. Η χρήση οποιασδήποτε από τις μεθόδους αραιώσεως, η εξαγομένη τιμή FRC είναι, γενικά, μικρότερη της πληθυσμογραφικής τιμής. Ο λόγος είναι ότι με τη πληθυσμογραφική μέθοδο, αντίθετα με τις τεχνικές αραιώσεως, μετρώνται εξ ίσου οι όγκοι αέρος που ευρίσκονται σε περιοχές του πνευμονικού παρεγχύματος με βατούς ή μη αεραγωγούς. Με τις τεχνικές αραιώσεως, μετρώνται μόνο όγκοι αέρος περιοχών που διατηρούν επικοινωνία με το τραχειοβρογχικό δένδρο. Για μερικούς ασθενείς με πολύ σοβαρή αποφρακτική πνευμονοπάθεια, μπορεί να υπάρξει υπερεκτίμηση της τιμής της FRC,εξαχθείσης μέσω πληθυσμογραφικής μεθόδου, αλλά αυτό δεν αποτελεί συχνό πρόβλημα. Και είναι συχνότερο, όταν η μέτρηση γίνει παρουσία οξέος βρογχοσπάσμου. Ο τύπος της υιοθετούμενης αναπνοής, κατά την εξέταση, ”λαχάνιασμα” μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα. Ακόμη και τότε, όμως, η πληθυσμογραφική τιμή θεωρρείται πλέον αξιόπιστη εκείνων που εξάγονται με άλλες τεχνικές μετρήσεων.

Σε μερικά Εργαστήρια Λειτουργικού Ελέγχου Αναπνοής, διενεργείται διπλή μέτρηση μέσω τεχνικής αραιώσεως και πληθυσμογραφίας.  Εξαγόμενα από τη σύγκριση των δύο μετρήσεων μπορεί να έχουν σημαντική κλινική αξιοποίηση, καθώς επιτρέπει εκτίμηση της εκτάσεως των αεροχώρων με περιορισμένο αερισμό. Μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών αποκαλύπτει αντίστοιχη αναλογία ”παγιδευμένου αέρος” σε εμφυσηματικές περιοχές ή αερώδεις κύστεις.