Σπιρομέτρηση χαμηλής πυκνότητας, περιγραφή

Για την εκτέλεση της δοκιμασίας απαιτείται ένα ογκομετρικό σπιρόμετρο συνδεδεμένο με δυνατότητα εισπνοής μέσω κανίστρου που περιέχει μίγμα χαμηλής πυκνότητας, 80% He+20% Ο2. Οι πνευμοταχογράφοι είναι, γενικά ακατάλληλοι για τη μέτρηση του VisoV̇, επειδή προκύπτουν μεταβολές στη πυκνότητα του εκπνεόμενου μίγματος, που απολήγουν στη παρείσφρυση σημαντικών σφαλμάτων. Το πρόβλημα επιλύεται με την παρεμβολή ενός ασκού συλλογής που ευρίσκεται σε περιέκτη, στο τοίχωμα του οποίου είναι εφαρμοσμένος ένας πνευμοταχογράφος. Ο ασκός εκπτύσσεται με την εκπνοή του εξεταζόμενου και ο μεταβαλλόμενος όγκος στον περιέκτη καταγράφεται από τον πνευμοταχογράφο. Με τον τρόπο αυτό, καταγράφονται οι ροές, χωρίς να επηρεάζονται από μεταβολές στην πυκνότητα του εκπνεόμενου αερορρεύματος.

Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διενέργειας της δοκιμασίας. [α] ο εξεταζόμενος αναπνέει μέσω ασκού που περιέχει το μίγμα επί 10 λπετά πριν τη διενέργεια της δοκιμασίας FVC. Η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου. [β] ο εξεταζόμενος εκτελεί 3-4 αναπνοές μέσω του ασκού πριν από τη διενέργεια της δοκιμασίας FVC. Η μέθοδος αυτή παρέχει συγκρίσιμα αποτελέσματα με την προηγούμενη, της εισπνοής επί 10λέπτου από ασκού που περιέχει το μίγμα και είναι πλέον ευαίσθητη για την ανίχνευση διαταραχών στους μικρούς αεραγωγούς. Επειδή δεν εγκαθίσταται πλήρης εξισορρόπηση του He και του Ο2 καθ΄όλη την έκταση των πνευμόνων μπορεί να σημειωθεί μικρότερη διασπορά του Ο2 στην περιφέρεια των πνευμόνων. Οι σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις He στην περιφέρεια των πνευμόνων θα αυξήσουν την ευαισθησία της δοκιμασίας, καθώς σχετίζεται με τη ροή μέσω των μικρών αεραγωγών. Η μέθοδος αυτή συγκεντρώνει την προτίμηση των περισσότερων Εργαστηρίων Λειτουργικού Ελέγχου Αναπνοής, για τον πρόσθετο λόγο ότι επιτρέπει σύγκριση με προβλεπόμενες τιμές.  [γ] ο εξεταζόμενος εισπνέει μόνο μια φορά αμέσως πριν τη διενέργεια της δοκιμασίας FVC.

Οι πρότυπες καμπύλες V-V̇ που συλλέγονται για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της σδοκιμασίας πρέπει να διαφέρουν λιγότερο από 2.5%-5%, μεταξύ τους. Οι καμπύλες πρέπει να συμπίπτουν είτε στο σημείο του RV ή της TLC. Γενικά, ελέγχονται δύο σημεία συγκρίσεως ο όγκος ισορροής (volume of isoflow, VisoV̇) και η μεταβολή της ροής στα 50% της ζωτικής χωρητικότητας, (change in flow rate, in 50% of vital capacity, ΔV̇max 50).