Ρυθμιστικά συστήματα ενδοκυττάρια

Τα κυριότερα ρυθμιστικά ζεύγη που δρουν στα ερυθροκύτταρα είναι:

[1] ανθρακικό οξύ/διττανθρακικό νάτριο (Η2CO3/NaHCO3) (à494).
Καλύπτει το 18% της ολικής ρυθμιστικής ικανότητας.

 

[2] αναχθείσα αιμοσφαιρίνη/καλιούχος αιμοσφαιρίνη (ΗΗb/KHb)
Πρόκειται περί ισχυρού ρυθμιστικού συστήματος, που καλύπτει το 35% της ολικής ρυθμιστικής ικανότητας.

 

[3] φωσφορικό κάλιο/δισόξινο φωσφορικό κάλιο (ΚΗ2PO4/K2HPO4).