Πυρήνας

Μεμβρανοπερίκλειστη δομή των ευκαρυωτών που περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) οργανωμένο σε χρωματοσώματα.