Πρόσμιξη φλεβική, venous admixture

Φλεβική πρόσμιξη προκαλείται από το αίμα που εκβάλλει στις πνευμονικές φλέβες, αλλά προέρχεται από φυσιολογικά αιματούμενες, αλλά ανεπαρκώς αεριζόμενες κυψελίδες. Πρόκειται, δηλαδή για πνευμονικές περιοχές με ελαττωμένη σχέση V̇/Q̇. Η υποξυγοναιμία αυτή ανταποκρίνεται στη χορήγηση εμπλουτισμένων μιγμάτων Ο2, αντίθετα με την οφειλόμενη σε διαφυγή (à126).