καρδιακός ρυθμός, HR

Οι τιμές ηρεμίας του HR φτάνουν μέχρι 100 ώσεις/min επί φυσιολογικών μη αθλούμενων ατόμων και μέχρι 30 ώσεις/min επί αθλητών. Κατά την άσκηση, ο HR αυξάνεται ανάλογα με την επίταση του παραγόμενου έργου, μέχρι 2.5-4.0 φο΄ρες της τιμής ηρεμίας. Επί μεγίστης προσπάθειας, μπορεί να επιτευχθεί μια μέγιστη τιμή, αμέσως πριν την εξάντληση. Ο HRΜΑΧ είναι σημαντικός δείκτης είναι αναπαραγώμενο μέγεθος και μπορεί να οριστεί για κάθε άτομο χωριστά. Μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Η φυσιολογική του τιμή αποδίδεται από τις εξισώσεις:

HRΜΑΧ (±10 ώσεις/min) =210 -0.65·ηλικία    {1}

HRΜΑΧ (±10 ώσεις/min) =220-ηλικία              {2}

Η εξίσωση {1} αποδίδει ελαφρά μεγαλύτερες τιμές για τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα· η εξίσωση {2}, για τα νεαρότερα