Περίσσεια βάσεων, base excess, alkaline excess

Παράμετρος που περιγράφει την οξεοβασική ισορροπία στον οργανισμό. Ορίζεται ως την ποσότητα των πρωτονίων (Η+ιόντων) που απαιτούνται για την επιστροφή του pΗ του αίματος στο 7.40, εάν η PCO2 έχει ρυθμιστεί στο φυσιολογικό. Η περίσσεια βάσεων επηρεάζεται από τα γαλακτικά αίματος, με τα οποία δείχνει υψηλή συσχέτιση, και τα οργανικά οξέα, που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση. Μπορεί, επομένως, να δηλώνουν προσαρμογή στη σωματική καταπόνηση. Η φυσιολογική τιμή της περίσσειας βάσεων είναι ±2.3 mmol l−1. Τιμή> +3 mmol l−1 είναι δηλωτική μεταβολικής αλκαλώσεως, ενώ τιμή ≤3 mmol l−1 είναι δηλωτική μεταβολικής οξεώσεως.