Νόμοι Πνευμονικής αναπτύξεως

Νόμος Ι –αεραγωγοί. Οι βρόγχοι και τα βρογχιόλια είναι σχηματισμένα από την 16η εβδομάδα της κυήσεως.

Νόμος ΙΙ – κυψελίδες. Κατά τη γέννηση οι "αεροχώροι" είναι ακόμη σε πρωτόλεια κατάσταση, ώστε έχουν περιγραφεί ως πρώιμοι αεροχώροι, από τους οποίους 20·106 είναι παρόντες, κατά τη γέννηση. Μετά τη γέννηση, οι κυψελίδες πολλαπλασιάζονται, έτσι, ώστε κατά την ηλικία των 8 ετών, είναι περίπου 300·106, ανάλογα και με τις αναμενόμενες διακυμάνσεις.

Νόμος ΙΙΙ – πνευμονικά αγγεία.   Ο "αγγειακός νόμος" αντανακλά τους δύο προηγούμενους. Οι προβοτρυδιακοί κλάδοι της πνευμονικής αρτηρίας (εκείνοι που συνοδεύουν τους βρόγχους και τα βρογχιόλια) όπως και οι προβοτρυδιακοί φλεβικοί κλάδοι, εμφανίζονται ουσιωδώς ταυτόχρονα με την εμφάνιση των αεροχώρων.