Νεφρική αύξηση [ΗCO3-]

Φυσιολογικά, οι νεφροί αποδίδουν ολόκληρη την ποσότητα των HCO3-, που διηθήθηκε στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Επί οξεώσεως, η απέκκριση των Η+ αυξάνεται πέρα από την αναγκαία για την κατακράτηση του διηθηθέντος HCO3-, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι νεφροί έχουν την ικανότητα να παράγουν νέα μόρια HCO3̄[i].

a. επαναρρόφηση HCO3̄. Με τον τρόπο αυτό, επαναρροφώνται την ημέρα περίπου 4300 mmol HCO3̄, σε φυσιολογικές συνθήκες, προς διατήρηση της αλκαλικής παρακαταθήκης του αίματος, ώστε τα τελικά ούρα είναι σχεδόν τελείως απαλλαγμένα HCO3̄. Σε συνθήκες μεταβολικής αλκαλώσεως, όπου η [HCO3̄] είναι μεγαλύτερη των 28 mEq/l, μικρό μέρος των HCO3̄ αποβάλλεται τελικά με τα ούρα.

b. απέκκριση Η+.  Υπάρχουν τρεις ισχυρές οδοί αποβολής Η+ από τα ούρα. [1] απέκκριση ελευθέρων Η+. Μόνο μικρή ποσότητα (0.03mEq/l) ελευθέρων Η+ αποβάλλονται από τους νεφρούς, με τον τρόπο αυτό. [2] δέσμευση Η+ στο ΝΗ+ και, [3] δέσμευση [Η+] στα ΗΡΟ4̄. Αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο περίπου ολόκληρη η ποσότητα των ημερησίως, υπό φυσιολογικές συνθήκες (φυσιολογικά επίπεδα CO2), παραγωμένων Η+ (περίπου 70 m/Eq ή 3.5 mmoles/min). Με τον τρόπο αυτό, επίση,ς αποβάλλεται και μεγάλο μέρος της περίσσειας παραγωγής τους, σε συνθήκες μεταβολικής οξεώσεως, όπως επί διαβητικής οξεώσεως, όπου η αποβολή Η+ μπορεί να ξεπεράσει τα 300-500 mEq11. Tα μόρια CO2 και H2O εισέρχονται ευχερώς στα κύτταρα των εγγύς σωληναρίων, όπου η παρουσία καρβονικής ανυδράσης καταλύει το σχηματισμό Η2CO3, που υδρολύεται αμέσως σε HCO3̄ και Η+. Τα HCO3̄ επαναρροφώνται στο αίμα, ενώ τα Η+ διαχέονται στον αυλό των σωληναρίων, όπου προστίθενται στην ΝΗ3 προς σχηματισμό ΝΗ4̄ και στο ΗΡΟ4̄ (μονόξινο φωσφορικό ιόν) προς σχηματισμό Η2ΡΟ4̄ (δισόξινο φωσφορικό ιόν).

 

[i] Adrogue HJ, Madias NE: Management of life-threatening acid base disorders. Part two. N. Engl J Med1998· 338:107-111