Νευροενδοκρινικό Σύστημα, διάχυτο

Το διάχυτο Νευροενδοκρινικό Σύστημα ΔΝΣ περιλαμβάνει στοιχεία του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, νευροενδοκρινικά όργανα, όπως η υπόφυση, αθροίσεις νευροενδοκρινικών κυττάρων, όπως τα παγκρεατικά νησίδια και τα
νευροεπιθηλιακά σωμάτια στο βρογχικό δένδρο, καθώς και ένα μεγάλο αριθμό ευρέως κατανεμημένων κυττάρων σε ιστούς και όργανα, όπως ο γαστρεντερικός σωλήνας, το βρογχοπνευμονικό δένδρο, ο θυρεοειδής αδένας, το δέρμα, ο προστάτης αδένας κ.ά.
Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα του βρογχοπνευμονικού δένδρου θεωρούνται σήμερα ότι είναι ενδοδερμικής προέλευσης, εφόσον προέρχονται από τον αρχέγονο οισοφάγο όπως και τα επιθηλιακά
κύτταρα της αναπνευστικής οδού. Ενδοδερμικής   προέλευσης θεωρούνται, επίσης, και τα ενδοκρινικά κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα, καθώς και η ενδοκρινής και η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος.Αντίθετα, τα θυλακιώδη κύτταρα και τα κύτταρα C του θυρεοειδούς αδένα -παρά την στενή ατομική τους
σχέση- θεωρείται ότι έχουν διαφορετική εμβρυολογική
προέλευση προερχόμενα από το ενδόδερμα και το νευροεξώδερμα αντίστοιχα.. Τα κύτταρα του ΔΝΣ διαχωρίζονται σε κύτταρα τα
οποία δημιουργούν αδένια και σε κύτταρα τα οποία κατανέμονται διάσπαρτα σε ιστούς. Στα κύτταρα της πρώτης ομάδας ανήκουν οι τύποι των κυττάρων της αδενοϋπόφυσης, του παραθυρεοειδούς αδένα, των παραγαγγλίων και της μυελώδους μοίρας των
επινεφριδίων. Τα κύτταρα της δεύτερης ομάδας, τα διάσπαρτα διάχυτα κατανεμημένα νευροενδοκρινικά κύτταρα, αποικίζουν το δέρμα, τους πνεύμονες, τον θυρεοειδή αδένα, τον θύμο αδένα, τον γαστρεντερικό σωλήνα, το πάγκρεας, το χοληφόρο δένδρο, καθώς
και το ουρογεννητικό σύστημα.