Μέτρηση της VA

Ο όγκος του αέρος στις κυψελίδες μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους: [α] Ο συνολικός κυψελιδικός όγκος, μπορεί να υπολογισθεί, εάν στον υπολειπόμενο όγκο προστεθεί ο όγκος που εισπνεύσθηκε. Ο RV μετριέται με μια από τις συνη­θισμένες μεθόδους. [β] Ο ενεργός κυψελιδικός όγκος υπολογίζεται θεωρώντας ότι το He και το CO διαλύονται στην ίδια έκταση στους πνεύμονες. Εφ΄όσον το He, ως αδρανές αέριο δεν διαπερνά την κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη, ο κυψελιδικός όγκος που συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων (εδώ του CO), μπορεί να μετρηθεί με μέθοδο ‘κλειστού κυκλώματος’.

VA= VI. [FIHe/FEHe],

 όπου ο VΙ είναι ο εισπνεόμενος όγκος,  FIHe και FEHe οι μερικές συγκεντρώσεις του He στον εισπνεόμενο και εκπνεόμενο αέρα.

Για την αξιοπιστία της εξετάσεως, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο VA  παραμένει σταθερός, καθ΄όλη της διάρκεια του κρατήματος της αναπνοής. Επομένως, η αποφυγή διαρροών είναι απαραίτητη προϋπόθεση αξιοπιστίας της δοκιμασίας.