Μακροφάγων απενεργοποίηση

Ο όρος αναφέρεται ως αντιστροφή της ενεργοποιημένης καταστάσεως. Για την απενεργοποίηση απαιτείται η δράση ποικιλίας μεσολαβητών. Τα μακροφάγα Μ4 παριστούν στάδιο διαφοροποιήσεως και αναφέρονται σε μακροφάγα που δεν διαφέρουν και από τα Μ1 και από τα Μ2. Τα μακροφάγα Μ3 επάγονται από τη χημοκίνη CXCL4, που προέρχεται από τα αιμοπετάλια.