Κύτταρα καρωτιδικών σωματίων

Το καρωτιδικό σωμάτιο είναι μια μικρή συστάδα χημοπεϋποδοχέων, πιεσοϋποδοχέων που απαρτίζεται από ενισχυτικά κύτταρα που βρίσκονται στη διακλάδωση της καρωτιδικής αρτηρίας. Τα καρωτιδικά σωμάτια, εμπεριέχουν κύτταρα πολύ υψηλού μεταβολισμού, τα οποία ελέγχουν τις μεταβολές της αρτηριακής πιέσεως και των μερικών πιέσεων οξυγόνου (ιδίως) και διοξειδίου του άνθρακος. ΤΑ κύτταρα είναι, επίσης ευαίσθητα στις μεταβολές του pH, και της θερμοκρασίας.

Συνδέονται μέσω κεντρμόλων ινών που διατρέχουν το γλωσσοφαρυγγικό ν. (συζυγία IX), με τον προμήκη όπου ρυθμίζουν την πίεση και την αναπνοή.

 

Κύτταρα καρωτιδικών σωματίων, τύπου Ι (glomus)
Κύτταρα καρωτιδικών σωματίων, τύπου ΙΙ