Κενοτόπιο

κενοτόπιο=vacuole

Μικρός ενδοκυτταρικός σάκκος που περιέχει υγρό, και περιβάλλεται από μεμβράνη. Σε αντίθεση με τα κυστίδια, τα κενοτόπια δεν είναι άκαμπτα.