Β-υδροξυβουτυρικό οξύ

à490,971. Φυσιολογική τιμή: <0,7 mmol/L