Αραίωση He, μέτρηση FRC σε διασωληνωμένους ασθενείς

Η μέθοδος αραιώσεως He αντικαθιστά την υπολογιστική τομογραφία, στη μέτρηση τελοεκπνευστικού πνευμονικού όγκου. Πρόκειται για απλοποιημένη μορφή της κλασικής μεθόδου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εναλλακτικά, ως ποσοτική μέθοδος υπολογισμού του τελοεκπνευστικού πνευμονικού όγκου (:end-expiratory lung volume, EELV), μεταξύ διασωληνωμένων ασθενών με διάγνωση ALI/ARDS.

Τα αποτελέσματα έχουν δείξει καλή συσχέτιση:  [EELV(He)=208+0.858xEELV(CT), r=0.941, p<0.001

Μεταξύ των δύο μεθόδων, η τεχνική αραιώσεως του He παρέχει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, περιορισμού των μεταφορών βαρειά πασχόντων ασθενών και μειώσεως της εκθέσεως σε ακτινοβολία.