Πληθυσμογράφος σώματος, μέτρηση αντιστάσεων

 Με την πληθυσμογραφική μέθοδο, ο εξεταζόμενος, τοποθετείται στον αεροστεγή θάλαμο και αναπνέει ήρεμα ή εκτελεί ταχείες, επιπόλαιες (αβαθείς) αναπνοές (λαχάνιασμα), προ ενός αιφνίδια ενεργοποιούμενου κλείστρου, που παρεμβάλλεται στο κύκλωμα ‘αεραγωγών-σπιρομέτρου’. Ακολούθως, συνεχίζει να αναπνέει, κανονικά ή με ‘λαχάνιασμα’, καθώς το κλείστρο έχει αποσυρθεί και το κύκλωμα έχει αποκατασταθεί.

Οι RAW μετριούνται ως λόγος των μεταβολών της κυψελιδικής πιέσεως (ΔPalv) δια της καταγραφομένης προ του στόματος ροής (V̇). Με το κλείστρο ενεργοποιημένο, οι μεταβολές της πιέσεως στο στόμα (ΔPMO) παριστούν τις πιέσεις στον κυψελιδικό χώρο, κατά τη διάρκεια της επιπόλαιης-ταχείας αναπνοής. Η ΔΡΜΟ αποτυπώνεται γραφικά στον άξονα των συντεταγμένων, σε καρτεσιανή διάταξη αξόνων, ενώ στον οριζόντιο άξονα, καταγράφονται οι μεταβολές της πιέσεως στο θάλαμο (ΔΡΘΑΛΑΜΟΣ). Η ΔΡΘΑΛΑΜΟΣ σχετίζεται με τις μεταβολές του θωρακικού όγκου, που προκαλούνται κατά τις αναπνευστικές κινήσεις του εξεταζομένου, προ κλειστών αεραγωγών (συμπίεση και αποσυμπίεση του θωρακικού αέρα). Όταν το κλείστρο αποσυρθεί, αναπτύσσεται ροή, η οποία παριστάνεται γραφικά σε συνάρτηση με τη ΔΡΘΑΛΑΜΟΣ

 Η γραφική επεξεργασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται από την πληθυσμογραφική δοκιμασία ελέγχου των αντιστάσεων στους αεραγωγούς εκφεύγει των σκοπών του παρόντος. Σημειώνεται, όμως, ότι με την πληθυσμογραφική τεχνική μετρώνται οι αντιστάσεις, τόσο στην εισπνευστική ροή, όσο και στην εκπνευστική φάση του αναπνευστικού κύκλου. Στα υγιά άτομα οι τιμές των εισπνευστικών αντιστάσεων είναι ίδιες με εκείνες των εκπνευστικών, αλλά στους ασθενείς με αποφρακτική πνευμονοπάθεια διαφέρουν. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εμφανίζονται και οι δύο τιμές∙ εάν εμφανίζεται μία τιμή, τότε πρόκειται για  τις εισπνευστικές αντιστάσεις. Επί φυσιολογικών ατόμων, οι αντιστάσεις είναι σταθερές, καθ΄όλο το εύρος των ροών, που καταγράφονται κατά τη δοκιμασία με ‘λαχάνιασμα’.