Αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνασών δικτύου, matrix metalloproteinase inhibitors

Οι ιστικοί αναστολείς μεταλλοπρωτεϊνασών δικτύου, ΤΙΜΡ, είναι πρωτογενείς ενδογενείς αναστολείς των μεταλλοπρωτεϊνασών δικτύου, οι ΤΙΜΡ εκφράζονται στο πνευμονικό ιστό κατά τα αρχικά στάδια της αναπτύξεώς του, και καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής. Μέσω ρυθμίσεως της δραστηριότητας των μεταλλοπρωτεϊνασών, ΜΜΡ (à 886), οι ΤΙΜΡ εμμέσως ρυθμίζουν τον ιστικό ανασχηματισμό του εξωκυττάριου υγρού, και την ενεργοποίηση των κυττάρων, μέσω μορίων από το εξωκυττάριο δίκτυο. Ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ ενεργών ΜΜΡ και ΤΙΜΡ προς την πλευρά των ΜΜΡ μπορεί να οδηγήσει σε απρόσφορη απώλεια εξωκυττάριου δικτύου, ενώ αντίθετα, η προς όφελος των ΤΙΜΡ ανατροπή της ισορροπίας ΜΜΡ-ΤΙΜΡ απολήγει σε αύξηση της συγκεντρώσεως εξωκυττάριου δικτύου. Η ισορροπία μεταξύ ΜΜΡ και ΤΙΜΡ απαιτείται προκειμένου να εξελιχθεί ορθά η ανάπτυξη του πνεύμονος. Οι ΜΜΡ είναι γνωστό ότι επάγουν την απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων από το εξωκυττάριο δίκτυο και την ενεργοποίηση ή αποδόμηση των αυξητικών παραγόντων ή των υποδοχέων τους. Η περίσσεια ΜΜΡ, έναντι ΤΙΜΡ εμπλέκεται στην παθογένεια του πνευμονικού εμφυσήματος, ενώ ενίσχυση της ανασταλτικής τους ικανότητας εμπλέκεται στην παθογένεια της πνευμονικής ινώσεως. Ισομερή των ΤΙΜΡ εμπλέκονται στην ενδομήτρια και εξωμήτρια κυψελιδογένεση.