Φωσφορυλίωση, οξειδωτική

Με τον όρο οξειδωτική φωσφορυλίωση (: oxidative phosphorylation) ή φωσφορυλίωση της αναπνευστικής αλυσίδας (:respiratory-chain phosphorylation), χαρακτηρίζεται στη Βιολογία και Βιοχημεία η οξείδωση θρεπτικών στοιχείων και η σύνθεση στη συνέχεια ATP.

Πρόκειται για συγκεκριμένη βιοχημική διαδικασία, (χημική αντίδραση), των αερόβιων οργανισμών που γίνεται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων, (ETS), κατά την αεροβική αναπνοή, όπου και σχηματίζoνται (συντίθενται) μόρια ATP (: αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ), από ADP (: αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ) και ανόργανα φωσφορικά, όπως ορθοφωσφορικό οξύ, χάρη της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την οξείδωση των τροφών.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί το κυριότερο μέσον (τρόπο) όπου οι αερόβιοι οργανισμοί λαμβάνουν την ενέργειά τους από τις τροφές.