Φωσφορυλίωση

Α. Σύνθεση φωσφορικών δεσμών υψηλής ενέργειας με την ενσωμάτωση ανόργανων φωσφορικών ριζών σε ένα ενεργοποιημένο οργανικό υπόστρωμα. Β. διαδικασία σύνθεσης ΑΤΡ που περιλαμβάνει τη μεταφορά ηλεκτρονίων κατά μήκος μιας αλυσίδας μεμβρανικών πρωτεϊνών και τη δημιουργία πρωτονιοεγερτικής δύναμης.