Φωνητικές χορδές: παράλυση

Η προσβολή του λάρυγγος ή των εξαρτημάτων του εκδηλώνεται με συμπτώματα, όπως, ο βήχας, η δύσπνοια, ο συριγμός και το βράγχος φωνής. Οι φωνητικές χορδές διατείνονται μέσω του κρυκοθυρεοειδούς μυός, που ωθεί το θυρεοειδή χόνδρο προς τα πίσω και κάτω. Απαγωγή των φωνητικών χορδών παρατηρείται κατά την εισπνοή και προσαγωγή, κατά τη φώνηση. Για την προσαγωγή των φωνητικών χορδών υπεύθυνοι είναι ο οπίσθος αρυταινοειδής μ. Βλάβη των νεύρων που νευρούν τους προσαγωγούς και απαγωγούς θα προκαλέσουν παράλυση των φωνητικών χορδών που θα παραμείνουν σε ουδέτερη θέση. Αμφοτερόπλευρη παράλυση μπορεί να παρατηρηθεί σε καρκίνωμα του θυρεοδούς ή μετά θυρεοειδεκτομή και προκαλεί προσήλωση των φωνητικών χορδών και σοβαρή διαταραχή του αερισμού. Εάν η βλάβη στο νεύρο, εν τούτοις, είναι ατελής, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή, επειδή η παράλυση των απαγωγών προκαλείται πριν από
Επιπλέον, η επέκταση των όγκων, εν γένει, μπορεί να προκαλούν συμπτώματα από παρακείμενες επεκτάσεις τους, π.χ., στο μεσοθωράκιο, όπου μπορεί να προκληθεί παράλυση του φρενικού νεύρου που εκδηλώνεται με άνωση του ημιδιαφράγματος ή του παλίνδρομου φρενικού ν., ιδίως του αριστερού, το οποίο διαβρογχίζει το αορτικό τόξο προς το ανώτερο μεσοθωράκιο. η επινέμησή του προκαλεί παράλυση των φωνητικών χορδών, με βράγχος φωνής και μείωση του αντανακλαστικού του βήχα. Ένεση Teflon στην σε παράλυση φωνητική χορδή , υπό γενική αναισθησία μπορεί να απολήξεισ ε βελτίωση της ποιότητας της φωνής αποκαιθιστώτας τον όγκο της φωνητικής χορδής, κι επιτρέποντας καλύτερη μετακίνησή της.