Φυσιολογικές τιμές παραμέτρων αερίων αίματος

P…………………….………..…..…….........…. 75 – 100 mmHg (10-13,3 Kpa)
pH ………………………..…..……………………..………..............7,35 – 7,45
PaCO2 ……………………………..…..…………...35-45 mmHg (4,7– 6,0 kPa)
AAAA ………………………………........ Ανάλυση Αερίων Αρτηριακού Αίματος
Αναπνεόμενος Όγκος, Tidal Volume, VT ……….………....………….6,8 ml/Kg
Αναπνευστική Συχνότητα, f ……………………..……........…………8-16 / min
Αναπνευστικό πηλίκο, RO ……………………………..........……………..7-1,0
Πνευμονικός Αερισμός, V̇E ……….…………………...........……8,000 ml / min
Κυψελιδικός Αερισμός,V̇Α ……………..………………......……..5,000 ml / min
Αερισμός νεκρού χώρου, V̇D ………….........…....2,2 mlxβάρος σώματος (Kg)
Απόδοση Ο2[Q̇O2] ………………...............................….12-16 / ml / kg / min
Q̇O2 ..…………………………….…….…..................……..………..˚QTxCaO2
Παραγωγή CO2, V̇CO2 …………....……….……….200 ml/min ή 3-4 ml/kg/min
V̇CO2…. ………………………..………………..………...……….. fxVTxFECO2
Περιεκτικότητα Ο2 στο αρτηριακό αίμα, CaO2 …………........….18-21 ml O2/dl
CaO2…………………………………..…….…. 1,34xSaO2x[Hb]+0,0031x PaO2
Περιεκτικότητα Ο2 στα πνευμονικά τριχοειδή, CćO2 =([Hb]x1,39+PaO2x0,0031)
Πνευμονική Ενδοτικότητα, Cst, RS …..............……………..70-100 ml/cmH2O
Πνευμονικές Αντιστάσεις, R ……………............……….……..<3 cmH2O/I/sec
Ποσοστό διαφυγής, Q̇ / Q̇t …………….......................………………... 3-8 %
Ποσοστό νεκρού χώρου ……………..……......................………..………<,35
Κατανάλωση Ο2,2…………...……......………....250 ml/min ή 3-4 ml/kg/min
V̇Ο2…………………………………….…….…….........……fxVΤx(FiO2FΕO2)
Κορεσμός μεικτού φλεβικού αίματος, PŪO2 ………..........….…… >70% (>, 7)
Περιεκτικότητα Ο2 στο μεικτό φλεβικό αίμα.....1,39xSŪΟ2x[Hb]+0,0031xPŪO2
Κορεσμός αρτηριακού αίματος, SaΟ2 ……....……..……...96-100% (0,96-1,0)
Κυψελιδοαρτηριακή διαφορά Ο2, DA-aO2 με FiO2 ………….......... 5-25 mmHg
Ποσοστό Διαφυγής, Q̇s / Q̇t = (Cc’O2-CaO2) / (Cc’O2-CŪO2) ….........….3-8%
Συστηματική Συστολική Πίεση, SP ……………….…............….100-140 mmHg
Συστηματική Διαστολική Πίεση, DP …………….…............…..…. 60-90 mmHg
Μέση Αρτηριακή Πίεση, BP, mmHg ………………..…..…........…(SP + 2DP)/3
Καρδιακός ρυθμός, Heart Rate, HR ………………..….........……. 60-90 / min
Όγκος παλμού, stroke volume, SV …………………..….........……. 50-100 ml
Πίεση δεξιού κόλπου, Pra …………………………..................……..2-8 mmHg
Συστολική πίεση Πνευμονικής ………………………..............……16-24 mmHg
Διαστολική Πίεση Πνευμονικής……………………….................…..5-12 mmHg
Μέση Αρτηριακή Πνευμονική Πίεση, Rpa ………….......…………...9-16 mmHg
Μέση Πίεση Ενσφηνώσεως, Ppw …………………........……….... 5-12 mmHg
Καρδιακή Εξώθηση, Q̇T = SVxHR …….……….……...............………4-6 I/min
Συστηματικές Αγγειακές Αντιστάσεις, (BP-Pra)/Q̇T …...……10-15 mmHg/I/min
Na+ …………………………………………..….…..................…136-146 meq/I
K+ …………………………………………………........….….…… 3,5-5,1 meq/I
CL- ……………………….……………………….............….…… 98 -106 meq/I
HCO3- ……………………………………………...........….………..22-26 meq/I
Χάσμα Ανιόντων, AG = Na+ - CI- - HCO3- ……......................……8-12 meq/I

παράμετρος

Φυσιολ. τιμή

95%όρια αξιοπιστίας

PAO2

97 mmHg

80-100 mmΗg

%metHb

<1.5% της ολικής αιμοσφαιρίνης

%COHb