Τεχνική δυναμικής ταλαντώσεως

Η τεχνική της δυναμικής ταλαντώσεως εμφανίζει μερικά πλεονεκτήματα, όπως α) μπορεί να εκτελεσθεί με φορητά όργανα, ώστε η δοκιμασία να εκτελεστεί, ‘παρά την κλίνη’ του ασθενούς∙ β) μπορούν να μετρηθούν τόσο οι εισπνευστικές, όσο και οι εκπνευστικές αντιστάσεις, κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής ή επί παθολογικών τύπων αναπνοής και, γ) τέλος, οι αντιστάσεις μπορούν να μετρηθούν, ακόμη και επί αναισθητοποιημένου ασθενούς. Παρ΄όλα αυτά, η τεχνική της δυναμικής ταλαντώσεως δεν έχει τύχει ευρείας διαδόσεως∙ οι  περιορισμοί οφείλονται σε τεχνικούς, κυρίως, λόγους.