Παράγων μετασχηματιστικός αυξητικός -β, tansforming growth factor

Οι αυξητικοί παράγοντες μετατροπής b-1, 2 και 3, είναι ιδιαίτερα πλειοτροπικές κυτοκίνες, παραγόμενες από, πρακτικά, κάθε είδους κύτταρο. Φαίνεται ότι εμπλέκονται  σε πληθώρα βιολογικών δράσεων, όπως η ανοσία, ο πολλαπλασιασμός και η μετάπτωση μεσεγχυματικών προς επιθηλιακά κύτταρα. Ειδικότερα, ο TGF-b1 εμπλέκεται στην αιμοποίηση και τη διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων, ενώ ο TGF-b2, αναμιγνύεται στην ανάπτυξη της καρδιάς, των πνευμόνων, του σπλαγχνικού κρανίου, του ουροποιογεννητικού συστήματος και άλλων οργάνων-συστημάτων, όπως του οφθαλμού, του ωτός κ.ά. Ο TGF-b3 εμπλέκεται στην παθογένεια και την ανάπτυξη των πνευμόνων. Οι λιγανδίνες TGF-b3 αρχικά συντίθενται ως πρόδρομοι πρωτεΐνες που υφίστανται πρωτεολυτική διάσπαση. Τα ώριμα συγκρίμματα, ακολούθως, σχηματίζουν ενεργά διμερή λιγανδίνης, μέσω δισουλφιδικών δεσμών, τα οποία συνδέονται με ειδικούς υποδοχείς, βητα γλυκάνης, τους RIII, και ένα τύπου ΙΙ σερίνης-θρεονίνης υποδοχέα κινάσης, τον RGFb RIII. Ο υποδοχέας αυτός, ενεργοποιεί, με τη σειρά του, τον τύπου Ι υποδοχέα, ο οποίος προκαλεί φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση των πρωτεϊνών smad, που ρυθμίζουν τη μεταγραφή (à144, 146, 1093).