Καμπύλη V̇-V, απόφραξη αεραγωγών

|☆|$

 

Επί αποφράξεως των μεγάλων αεραγωγών, καταγράφεται χαρακτηριστική καμπύλη V-V̇ (à 668). Η μόνιμη απόφραξη προκαλεί συμμετρική μείωση τόσο των εισπνευστικών, όσο και των εκπνευστικών ταχυτήτων ροής, ενώ μια κυμαινόμενη απόφραξη μεγάλων αεραγωγών προκαλεί διαφορετικά χαρακτηριστικά στην καμπύλη V-V̇, ανάλογα με την έξω- εσωθωρακική εντόπιση της αποφράξεως. Η ενδοθωρακική απόφραξη μεγάλων αεραγωγών προκαλεί αποπλάτυνση του εκπνευστικού τμήματος της καμπύλης V-V̇ λόγω περιορισμού στη ροή. Η επιπέδωση οφείλεται στο γεγονός ότι η απόφραξη εκτίθεται στις ίδιες δυναμικές πιέσεις, στις οποίες εκτίθενται οι πνεύμονες. Οι δυναμικές αυτές πιέσεις είναι οι διατατικές δυνάμεις των αεραγωγών κατά τη διάρκεια της εισπνοής και δυνάμεις συμπιεστικές (δυναμική συμπίεση) κατά τη διάρκεια της εκπνοής. Η βίαιη εκπνοή συμπιέζει τους αεραγωγούς και οριοθετεί τη ροή κατά τη βίαιη εκπνοή. Η εξωθωρακική απόφραξη μεγάλων αεραγωγών προκαλεί περιορισμό της ροής κατά την εισπνοή, με χαρακτηριστική επιπέδωση του εισπνευστικού τμήματος της καμπύλης V-V̇. Η περιβαλλοντική πίεση που ωθεί αέρα στους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια της εισπνοής, τείνει να προάγει μια προς τα έσω συμπίεση των μεγάλων αεραγωγών που προηγούνται των ενδοθωρακικών αεραγωγών. Κατά την εκπνοή, οι δυνάμεις αυτές αναστρέφονται και η συμπίεση των αεραγωγών δεν προστίθεται ως περιορισμός της ροής· οι ταχύτητες ροής επηρεάζονται σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Συγκρίνοντας τις τιμές FEF50% και FIF50% μπορεί να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα επί της παθογένειας της αποφράξεως των ανώτερων αεραγωγών. Οι τιμές πρέπει να μειωθούν σχεδόν ισόποσα, επί σταθερής αποφράξεως, αλλά μια κυμαινόμενη ενδοθωρακική απόφραξη θα προκαλέσει μεγαλύτερη μείωση της τιμής της FEF50%. Αντίθετα, μια κυμαινόμενη εξωθωρακική απόφραξη θα προκαλέσει μεγαλύτερη μείωση στη τιμή της FIF50%.
flash card: σπιρομετρική διάγνωση ανώτερων αναπνευστικών οδών
Η καμπύλη ροής-όγκου είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την αναγνώριση αποφράξεως εξωπνευμονικών, ανώτερων, αεραωγών, όπως συμβαίνει, πχ., στις περιπτώσεις διογκώσεως του θυρεοειδούς.Μια φυσιολογική εκπνεσυτική καμπύλη ροής-όγκου, περιγράφεται συνήθως, ως "τριγωνική καμπύλη στην κορυφή ενός ημικυκλίου". Εάν χάσει την τριγωνική διαμόρρφωή της, είναι το αντιπροσωπευτικότερο μέσο για τη διάγνωση της αποφράξεως των ανώτερων αναπνευστικών οδών.