Ηλεκτροφόρηση

Διαχωρισμός ηλεκτρικά φορτισμένων μορίων σε ένα ηλεκτρικό πεδίο.