Εξίσωση Hendelson-Hasselbalch (H-H)

Τα διαλύματα ασθενών οξέων, όπως το ανθρακικό στο αρτηριακό αίμα, υπακούουν σε μια εξίσωση, που εισήχθη το 1908, ως παράγωγος του νόμου δράσεως των μαζών, από τον Lawrence Hendelson και επαναδιατυπώθηκε, λογαριθμικά, από τον Karl Hasselbalch, οπότε έλαβε και την τελική της μορφή. Βασίζεται στην εξίσωση της σταθεράς διαστάσεως των αερίων:

 

Κα=[Η+][Α-]/[ΗΑ]