Βίαιη εκπνευστική ταχύτητα ροής 75%-85%VC, forced expiratory flow rate, 75%-85%VC, FEF75%-85% MEF75%-85%, VC

H μεγίστη εκπνευστική ροή μπορεί να εκφραστεί σε κλάσματα πνευμονικού όγκου, υπό τον οποίο παρήχθη. Συνήθως εκφέρεται ως FEF 25%, 50% ή 75%, ως ροή που παρήχθη τη στιγμή κατά την οποία το αντίστοιχο κλάσμα της FVC έχει ήδη εκπνευσθεί. Αντίθετα, εκφράζεται ως ΜΕF 25% (ή V̇max 25% ), 50% (V̇max, 50%)  75% (V̇max,75%) ­ (à 847) ανάλογα με το κλάσμα της FVC που υπολείπεται να εκπνευσθεί. Δηλαδή ισχύει:

FEF25% = MEF 75%, FEF50%=MEF50% και FEF75%=MEF25%.

Άλλη διαφορά τους είναι ότι οι παράμετροι FEFΧ παράγονται στην καμπύλη όγκου-χρόνου, ενώ οι παράμετροι MEFΧ παράγονται στην καμπύλη ροής-όγκου, V̇/V.

Μπορεί, επίσης, να εκφραστεί ως μέσος όρος των στιγμιαίων ροών που σημειώνονται σε συγκεκριμένο διάστημα π.χ., FEF25-75%. Οι μέσες τιμές τους επί υγιών ατόμων εξαρτώνται, κυρίως, από το φύλο και την ηλικία. Γενικά, τιμές κυμαινόμενες μεταξύ 70-130% θεωρούνται φυσιολογικές.

Η FEF75%-85%VC αποτελεί μέτρο της εκπνευστικής ροής προς το τέλος της δοκιμασίας FVC (à498). Επειδή μετράει ροές στην απώτερη περιοχή της εκπνευστικής προσπάθειας, οι τιμές της είναι μικρότερες από κάθε άλλη παράμετρο της FVC.

Από κοινού με τον FEV3 σχετίζεται με παθήσεις που προκαλούν διαταραχές ροής στα μικρότερα βρογχιόλια. Εξαρτώνται σε πολύ μικρό βαθμό ή καθόλου από την προσπάθεια.