Αλκάλωση, μεταβολική

Η αναπνευστική αντιρρόπιση στη μεταβολική αλκάλωση αναμένεται να προκαλέσει αύξηση της PaCO2 κατά 0.7 mmHg για κάθε 1 meq/L αύξηση της συγκλεντρώσεως HCO3̄ στο πλάσμα. επί σοβαρής μεταβολικής αλκαλώσεως, η PaCO2 μπορεί να αυξηθεί μέχρι 55 mmHg, δηλώνοντας ότι η υποξία σε άτομα χωρίς υποκείμενη πνευμονοπάθεια, συνήθως δεν οριοθετεί την αναπνευστική αντιρρόπιση (