Χειρισμός Heinlich

Κατά το χειρισμό Heimlich, ασκείται απότομη εξωτερική συμπίεση που προκαλεί αιφνίδια αύξηση της πιέσεως των αεραγωγών, περιφερικά του ενσφηνωμένου ξένου σώματος, που από φυσιολογικής απόψεως ομοιάζει με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επί βηχός, στους χαμηλούς πνευμονικούς όγκους. Περισσότερο αποδοτικός είναι ο χειρισμός Heimlich επί περιπτώσεων αποφράξεως της γλωττιδικής σχισμής ή της τραχείας. Απόφραξη αεραγωγών παρατηρείται επί εισροφήσεως ξένου σωματος. Ανάλογα με το μέγεθος του εισροφούμενου σώματος, μπορεί να προκληθεί απόφραξη της τραχείας, των στελεχιαίων βρόγχων και να προκληθεί ασφυξία. Μικρότερου μεγέθους σώματα, μπορεί να προωθηθούν σε τμηματικούς ή υποτμηματικούς βρόγχους ή και βαθύτερα. Η άρση της αποφράξεως επιδιώκεται με παροξυσμικό βήχα, επιχειρείται με το χειρισμό Heimlich ή μπορεί να απαιτηθεί βρογχοσκοπική αφαίρεση του ξένου σώματος.