95% όρια αξιοπιστίας

Το διάστημα των προβλεπόμενων τιμών εντός του οποίου εμπεριέχονται το 95% του πληθυσμού με φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία. Εάν η τιμή του εξεταζομένου κείται έξω από το διάστημα αξιοπιστίας, υπάρχει μόνο 5% πιθανότητα ότι ο εξεταζόμενος έχει φυσιολογική λειτουργία. Για τις παραμέτρους λειτουργικού ελέγχου αναπνοής, για τις οποίες απαιτείται μόνο ο ορισμός κατώτερων ορίων φυσιολογικής λειτουργίας, τα 95% όρια αξιοπιστίας εντοπίζονται στο όριο της μέσης τιμής -1.65 σταθερές αποκλίσεις. (Χ̄-1,65.SD) κάτω από την αντίστοιχη προβλεπόμενη τιμή. Για παραμέτρους, για τις οποίες απαιτούνται ανώτερο και κατώτερο όριο προβλεπόμενων τιμών, χρησιμοποιείται το διάστημα Χ̄±1,96. SD πάνω και κάτω από την προβλεπόμενη μέση τιμή.