Πνευμονική διατασιμότητα, ειδική

Η διόρθωση ως προς όγκο της πνευμονικής διατασιμότητας. Εξάγεται ως λόγος της πνευμονικής διατασιμότητας δια της FRC.