Ιστιοκύττωση Χ

Η πρωτοπαθής πνευμονική ιστιοκύττωση Χ (ΠΠΙΧ), γνωστή και ως ηωσινοφιλικό κοκκίωμα, είναι μια ασυνήθης διάμεση πνευμονοπάθεια, που χαρακτηρίζεται από τη συνάθροιση ατύπων ιστιοκυττάρων που αναφέρονται ως ιστιοκύτταρα Χ ( ή Laengerhans)

Σε κοκκιωματώδεις βλάβες, η ΠΠΙΧ κατατάσσεται κάτω από το γενικότερο τίτλο, ιστιοκύττωση Χ μαζί με τη νόσο Letterer Siwe και Hand Schuller-Christian. Οι τρεις παθολογικές οντότητες εμφανίζουν κοινή ιστοπαθολογική εικόνα, αλλά, σε αντίθεση με αυτές, η ΠΠΙΧ προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τους πνεύμονες.

Επιδημιολογία
μορφές
αιτιολογία
διαφορική διάγνωση
Αιτιολογία - Παθογένεια
Παθολογική ανατομία
Κλινικές εκδηλώσεις
Διαγνωστική προσέγγιση
Διαφορική διάγνωση
Θεραπεία - Πρόγνωση