Επιδημιολογία

Η πρωτοπαθής πνευμονική ιστιοκύττωση Χ (ΠΠΙΧ) είναι πάθηση των νεαρών ενηλίκων, καπνιστών, εφόσον προσβάλλει άτομα, λευκής φυλής, ηλικίας 30-40 ετών. Δεν έχει παρατηρηθεί προτίμηση ως προς το φύλο και η νόσος δεν έχει επαγγελματική ή γεωγραφική κατανομή.