ηωσινοφιλικό κοκκίωμα

Δεν αναγνωρίζονται επαγγελματικά αίτια ή γεωγραφική κατανομή, αλλά η μεγάλη αναλογία των ασθενών είναι καπνιστές. Είναι ενδεχόμενο ότι εγείρεται ανοσολογική διέγερση έναντι ενός ή περισσοτέρων από τα συστατικά του καπνού. Επειδή, όμω,ς μικρή αναλογία των καπνιστών, τελικά, εκδηλώνουν την πάθηση είναι ενδεχόμενο ότι πρέπει να συμπράξουν και άλλοι παράγοντες επιρρέπειας, όπως οι γεςνετικές ιδιότητες του ξενιστή και η περιβαλλοντική έκθεση. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις στις οποίες αναπτύσσεται ισιτιοκύτωση Χ μετά ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία για λέμφωμα. Απαιτούνται περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες για διευκρινίσεις επιμέρους θεμάτων που αφορούν στην παθογένεια της παθήσεως