Βρογχογενής καρκίνος Πνεύμονος - Περίληψη

 Το βρογχογενές καρκίνωμα ή, όπως συχνά, καλείται ο καρκίνος του πνεύμονος, είναι η συχνότερη αιτία καρκίνου στους άνδρες και η 6η συχνότερη αιτία στις γυναίκες. παγκοσμίως. Ευθύνεται για το 20% των θανάτων από καρκίνο κάθε μορφής. Για το 90% της επιπτώσεώς του ενοχοποιείται το κάπνισμα τσιγάρων και η επιδημιολογική σχέση του καπνίσματος είναι ιδιαίτερα ισχυρή με το εκ πλακωδών επιθηλίων και το μικροκυτταρικό καρκίνωμα. Μεταξύ των λοιπών αιτίων, περιλαμβάνεται η έκθεση σε ράδιο, αμίαντο, ουράνιο, αρσενικό και χρώμιο. Σύμφωνα με τη NICE, αναγνωρίζονται 39000 νέες περιπτώσεις βρογχογενούς καρκινώματος το χρόνο στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ καταλήγουν >35000 το χρόνο. Η επίπτωση και θνητότητα είναι μεγαλύτερη παρ΄ό,τι αθροιστικά ο καρκίνος του μαστού και του παχέος εντέρου. Ο καρκίνος του πνεύμονος είναι, ήδη, πρώτη αιτιία θανάτου στις γυναίκες. Περίπου το 90% όλων των περιπτώσεων προκαλούνται από το κάπνισμα, ώστε με την αποδυνάμωση του επιπολασμού των καπνιστών, μεταξύ ανδρών, οι θάνατοι από καρκίνο πνεύμοπνος έχουν μειωθεί κατά 27% μεταξύ των ετών 1977 και 2006. Αντίθετα, η διαχρονική αύξηση των καπνιστριών ανανακλάται σε αύξηση των θανάτων από βρογχογενές καρκίνωμα μεταξύ των γυναικών.
κλινική εικόνα
Στο 50% των περιπτώσεων, η πάθηση διατρέχει ασυμπτωματικά, διαφορετικά, συνήθως εκδηλώνεται με βήχα και αιμότπυση (εάν είναι κεντρικής εντοπίσεως), βήχα και πλευρωδυνία (εάν είναι περιφερικής εντοπίσεως), δύσπνοια, πνευμονία, πλευριτική συλλογή, σταθερό εισπνευτικό συριγμό, λεμφαδενοπάθεια, μεταστάσεις (εγκέφαλος, ήπαρ, οστά), παρανεοπλασματικά σύνδρομα.
παρανεοπλασματικά σύνδρομα
ενδοκρινικά παρανεοπλασματικά σύνδρομα
SIADH,πιυ προκαλεί υπονατριαιμία
έκκριση ACTH 9σύνδρομο Cushing): μικροκυτταρικό καρκίνωμα
PTHrp που προκαλεί υπεραβεστιαιμία:εκ πλακωδών επιθηλίων
καρκινοειδές σύνδρομο
γυναικομαστία
νευρολογικά παρενοπλασματικά σύνδρομα
πολυνευροπάθεια
μυελοπάθειαπαρεγκεφαλική αποδόμηση
Σύνδρομο Eaton-Lambert (μυασθένεια)
άλλα
πληκτροδακτυλία
υπετροφική πνευμονική οστεοαρθροπάθεια
νεφρωτικό σύνδρομο
πολυμυοσίτις
δερμαστομυοσίτις
ηωσινοφιλία
ακάνθωση nigricans
επίκτητη θρομβοφλεβίτις
παθολογική ανατομία
Ο όρος βρογχογενής καρκίνος χρησιμοποιείται προκειμένου να ορίσει την προέλευση των καρκινικών κυττάρων από τα επιθηλιακά κύτταρα του βρογχικού βλεννογόνου. Συνδέονται, κατά μείζονα λόγο, με εισπνοές καρκινόγονων ουσιών. Συμπεριλαμβάνονται 4 κύριοι ιστολογικοί τύποι, που ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τον μικροκυτταρικό όγκο και τους μη μικροκυτταρικούς καρκίνους του πνεύμονος. Οι κατηγορίες αυτές ορίζονται από τις διαφορές τους στην κλινική εικόνα, τη θεραπεία και την πρόγνωση.

$ομαδοποίηση ιστολογικών τύπων βρογχογενούς καρκινώματος
μη μικροκυτταρικός τύπος μικροκυτταρικός τύπος
καρκίνωμα εκ πλακωδών επιθηλίων, 35%, συνδέεται ισχυρά με το κάπνισμα, συχνά εμφανίζεται με παρατεταμένης διάρκειας, μικρής εντάσεως αιμόπτυση, ακτινολογικά, μάζα με έκκεντρη τήξη, ρυπαρά τοιχώματα, ακτινοειδείς προσεκβολές. Πτωχή πρόγνωση μικροκυτταρικό καρκίνωμα 20%, συσχετίζεται ισχυρά με το κάπνισμα, πρώιμες μεταστάσεις, συχνά παρανεοπλασματικά σύνδρομα και απόφραξη της άνω κοίλης φλεβός, έχει τη χειρότερη πρόγνωση, υπάκουο στη χημειοθεραπεία καί ακτινοθεραπεία
αδενοκαρκίνωμα, 30%, συχνότερο στις γυναίκες και μη καπνιστές, περιφερικής εντοπίσεως. Στους υπότυπους συγκαταλέγεται το βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα.  Το λέμφωμα και το σάρκωμα (σπάνιο) περιλαμβάνονται στους μη επιθηλιακούς όγκους και περιγράονται αλλα λήμματα του παρόντος ιστοτόπου
αδιαφοροποίητο μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα 15%  

σταδιοποίηση μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονος (UyBico SJ, 2010).
βλέπε: σταδιοποίηση μη μικροκυτταρικού και μικροκυτταρικού βρογχογενούς καρκινώματος||
Θεραπεία
Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται όχι μόνο από το στάδιο, αλλά και από τον κυτταρικό τύπο (Rosado-de-Christenson ML, Templeton PA, Moran CA., 1994) . Γεινικά, διατίθενται 3 ξεχωριστές μέθοδοι θεραπείας και εφαρμόζονται διάφοροι συνδυασμοί τους: η χειρουργική εξαίρεση, η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία. Οι διάφοροι συνδυασμοί επιλέγονται ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο και το στάδιο της παθήσεως.
[α] μη μικροκυτταρικός βρογχογενής καρκίνος.
Η πάθηση είναι χειρουργήσιμη στα στάδια ΙΙ-ΙΙΙα: 23-40%.
μη χειρουργήσιμη πάθηση: συμπληρωματική χημειοθεραπεία, ακτινοθραπεία
εξελιγμένη πάθηση: παρηγορητική συνδυασμένη χημειοθεραπεία
[β] μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονος
περιορισμένη πάθηση: χημειοθεραπεία
εκτεταμένη πάθηση: παρηγορητική συνδυασμένη χημειοθεραπεία
πρόγνωση, δείκτες 5ετούς επιβιώσεως
[α] μη μικροκυτταρικός βρογχογενής καρκίνος
περιορισμένη πάθηση, στάδιο Ι: 55-67%
περιορισμένη, εξελιγμένη, στάδιο ΙΙ-ΙΙΙα: 23-40%
εκτεταμένη, στάδιο ΙΙΙβ και IV: 1-3%

[β] μικροκυτταρικός βρογχογενής καρκίνος
περιορισμένη πάθηση: 15-25%
εκτεταμένη πάθηση (2 χρόνια επιβίωση); 20%, με χορήγηση
συνδυασμένης, παρηγορητικής χημειοθεραπείας και υποστηρικτικά μέτραβιβλιογραφία
A.C. Vilmar and J.B. Sorensen, 2011||
G. Zalcman, E. Bergot, και E. Lechap, 2010||book review||
Μαθιουδάκης Α., Γ. (1999): Νεοπλάσματα Πνεύμονος. Επικοινωνία με τον Συγγραφέα.