συνεκτική - εκ συγκολλήσεως- ατελεκτασία

Η συνεκτική [εκ συγκολλήσεως] ατελεκτασία προκαλείται από απώλεια της επιφανειοδραστικής ουσίας, η οποία, φυσιολογικά μειώνει την (εκθλιπτική) επιφανειακή τάση και, έτσι, μειώνει τη ροπή των κυψελίδων να συγκλείονται (εκθλίβονται) προς γειτονικούς, μεγαλύτερους αεροχώρους. Η μείωση της παρταγωγής ή αδρανοποίηση της επιφανειοδραστικής ουσίας επιφέρει δομική αστάθεια στις κυψελίδες και στα τοιχώματά τους τάση προς σύμπτωση. Παράδειγμα, το οξύ σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, παρόμοιες καταστάσεις και η μακροπερίοδη χορήγηση υψηλών μιγμάτων Ο2

βλέπε: ατελεκτασία αριστερού άνω λοβού /ατελεκτασία αριστερού κάτω λοβούατελεκτασία -χειρισμοί, θεραπεία / ατελεκτασία / εξαρτημένη ατελεκτασία / ατελεκτασία / ειδικά ακτινολογικά σημεία / στρογγύλη ατελεκτασία / δισκοειδής ατελεκτασία / μετεγχειρητική ατελεκτασία / ατελεκτασία / Σύνδρομο μέσου λοβού / μετεγχειρητική ατελεκτασία 2 /