ατελεκτασία αριστερού κάτω λοβού

 

ατελεκτασία αριστερού κάτω λοβού
κατά μέτωπο ακτινογραφία
απώλεια απεικονίσεως του αριστερού ημιοδιαφράγματος
κατάληψη αριστερής πλευροδιαφραγματικής γωνίας
έλξη προς τα κάτω του αριστερού κύριου βρόγχου
πλαγία κατακεκλιμμένη
οπισθοκαρδιακή τριγωνική σκίαση
όχι ελεύθερο υγρόβλέπε: ατελεκτασία αριστερού άνω λοβού /ατελεκτασία αριστερού κάτω λοβούατελεκτασία -χειρισμοί, θεραπεία / ατελεκτασία / ατελεκτασία / ειδικά ακτινολογικά σημεία / στρογγύλη ατελεκτασία / δισκοειδής ατελεκτασία / μετεγχειρητική ατελεκτασία / ατελεκτασία / Σύνδρομο μέσου λοβού