Αυτοαξιολόγηση- Ανατομία

Οι απαντήσεις παρέχονται με κλικ πάνω στον αύξοντα αριθμό της ερωτήσεως
==========================
1. Ποιά η περιγραφή, η εντόπιση και ο ρόλος των ψηκτροειδών κυττάρων
2. διακρίσεις βρογχικού επιθηλίου
3. ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ δεξιού και αρισερού πνεύμονος;
4. σύντομη μακροπεριγραφή του αρισγερού πνεύμονος
5.  πνευμονικά εντυπώματα αριστεράδεξιά
6. σύντομη περιγραφή αναπτύξεως πνεύμονος
7. σταδια αναπτύκεως του πνεύμονος
8. τι είναι η εμβρυονική περίοδος;
9. Τι είναι ψευδαυλική - διαυλική - σακκοειδής- κυψελιδική περίοδος, μικροαγγειακή ωρίμανση;
10. ποιά είναι τα βασικά κύτταρα - ο ρόλος τους
11. μορφομετρία τραχείας
12. μορφομετρία μεγάλων βρόγχων
13. τι είναι βρογχιόλιο
14. τι είναι οι κυψλίδες;
15. τι είναι πνευμονοκύτταρα;
βιβλιογραφία