Προσαρμογή στην άσκηση: καρδιαγγειακό

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σχήμα φαίνονται οι μεταβολές των σημαντικότερων καρδιαγγειακών παραμέτρ

ων κατά την άσκηση.

καρδιακή εξώθηση
αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2
όγκος παλμού
καρδιακός ρυθμός, HR
σφυγμός Ο
αρτηριακή πίεση
κατανομή αιματώσεως