αρτηριοφλεβική διαφορά O2

Κατά τη διάρκεια μεγίστης ασκήσεως, η αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2 αυξάνεται μέχρι 2.5-3.0 φορές της τιμής αναπαύσεως. Δεδομένης της φυσιολογικής τιμής σε 5 vol%, η διφορά σε μέγιστη καταπόνηση μπορεί να υπερβεί τους 15 vol%. H αύξηση αυτή οφείλεται στα μεγαλύτερα ποσά Ο2 που απάγονται από τους εργαζόμενους μύες κατά την άσκηση.