κατανομή αιματώσεως

 Στον πίνακα καταχωρούνται οι μεταβολές της κατανομής αίματος, κατά τη διάρκεια ασκήσεως. Η κυκλοφορία των σκελετικών μυών αυξάνεται σημαντικά και είναι κυρίως υπέυθυνη για την αύξηση της καρδιακής εξωθήσεως. Αυξάνεται, επίσης, η αιμάτωση της καρδιάς. Επίσης αυξάνεται η αιμάτωση του δέρματος που χρησιμοποιείται ως συσκευή ψύξεως, αν και μπορεί να μειωθεί σε ακραίες προσπάθειες. Η μείωση αυτή είναι σε αντιστοιχία με την αύξηση των απαιτήσεων των σκελετικών μυών. Η εγκεφαλική αιμάτωση διατηρεί την αιμάτωσή της, όπως θα ήταν νομοτελειακά αναμενόμενο, ανεξάρτητα με το όριο της σωματικής προσπάθειας. Η αιμάτωση άλλων οργάνων, πέραν των μυών και του δέρματος, υφίσταται σημαντική μείωση. Στον παρακείμενο πίνακα διακρίνονται οι μεταβολές της αιματώσεως στα διάφορα επίπεδα σωματικής ασκήσεως των διαφόρων οργάνων.