σφυγμός Ο2

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες μεταβολίκες ανάγκες των ασκουμένωνμυών, κατά την άσκηση, κάθε καρδιακή ώση πρέπει να αποδίδει περισσότερο Ο2 προς την περιφέρεια. Ο σφυγμός Ο2 συσχετίζει το ρυθμό καταναλώσεως Ο2 με το καρδιακό ρυθμό, κατά την άσκηση.

Σφυγμός Ο2, V̇Ο2/καρδιακή ώση