Επιφανειοδραστική ουσία και έργο αναπνοής

Η επιφανειοδραστική ουσία συμβάλλει στη μείωση του έργου εισπνοής, μειώνοντας την επιφανειακή τάση στις κυψελίδες, που είναι τάση με εκπνευστική φορά, άρα απαιτεί την καταβολή περισσότερης δυνάμεως για την έκπτυξή τους. Με λιγότερη επιφανειακή τάση, μειώνεται η πίεση ελαστικής επαναφοράς και οι κυψελίδες καθίστανται πλέον ευένδοτες.

βλέπε:

Επιφανειοδραστική ουσία, σύσταση

Επιφανειοδραστική ουσία, σύνθεση

Επιφανειοδραστική ουσία δυσλειτουργία

Επιφανειοδραστική ουσία, μεταβολισμός

Επιφανειοδραστική ουσία και άμυνα

Επιφανειοδραστική ουσία και υποξία

υστέρηση

επιστροφή