Σπιρομέτρηση: Μορφολογικά πρότυπα

βλέπε και: σπιρομέτρηση - ερμηνεία.

κανονική σπιρομέτρηση
 Μια κανονική σπιρομέτρηση άρχεται από τον άξονα των χ (τετμημένη ή άξονας όγκου), καθώς κατ΄την ένρξη τη δοκιμασίας τόσο η ροή, όσο και ο εισπνεόμενος και εκπνεόμενος όγκος είναι 0. Με την έναρξη της βίαιης εκπνοής, το ίχνος της καμπούλης διαγράφει μια απότομη, σχδόν κάθετη πορεία, μέχρι του σημείου, που παριστά την PEF. Έχει ήδη εκπνευστεί το 12% της FVC. flow-volume Μετά αποό το σημείο αυτό, η ροή σταδιακά μειώνεται, λόγω του φαινομένου της δυναμικής συμπίεσης των αεραγωγών, τόσο περισσότερο, όσο περισσότερος όγκος αέρος έχει ήδη εκπνευσθεί. Μια κανονική καμπύλη εκπνευστικής V̓/V (ροής - όγκου) θα ακολουθήσει μια πλαγία, σχεδόν ευθεία ή ελαφρά κεκαμμένη πορεία μέχρις ότι συναντήσει την τετμημένη. Το σημείο συναντήσεώς τους, παριστά τον ολικό εκπνευσθέντα όγκο αέρος και το τέλος της εκπνοής. Η βίαιη εισπνοή που ακολουθεί, έχει ημικυκλική προεία, ώστε η PIFR δεν μπορεί να διακριθεί με τόση ακρίβεια, όσο η PEFR. Η διαδικασία βίαιη ή ήρεμη εισπνοή-εκπνοή μπορεί να επίσης ν καταφραφεί σ΄ένα διάγραμμα όγκου-χρόνου. Το ίχνος της καμπύλης αρχίζει από το σημείο με συντεταγμένες (χρόνος: 0, ροή: 0). Καθώςς περισσότρος αέρας εκπνεέται κατά την έναρξη της δοκιμασίας (μηχανικό πλεονέκτημα εκπνευστικών μυών, μεγαλύτερη παραμόρφωση των ελαστικών στοιχείων του παρεγχύματος), ο εξεταζόμενος αποβάλλει κατ΄αρχάς τον αέρα στους βρόγχους του (νεκρός χώρος) ο ίχνος της καταγραφής σημειώνει μια αιφνίδια άνοδο, σχεδόν κάθετη. Περίπου το 80% του εκπνεόμενου όγκου αποβάλλεται σε χρόνο ίσον ή μικρότερο του ενός sec. Με την προοδευτική εκκένωση των πνευμόνων, έτσι, που η σταδιακή μείωση της ροής απολήγει στη διαμόρφωση μιας περίπου οριζόντιας γραμμής. 

παθολογική σπιρομέτρηση
Εάν οι σπιρομετρικές τιμές είναι χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες τιμές τους, μπορεί να αποκαλύπτουν ένα πρόβλημα στην ικανότητα αερισμού των πνευμόνων. Γενικά διακρίνουμε δύο είδη μείωσης της ικανότητας αερισμού: την αποφρακτικού και την περιοριστικού τύπου μείωση. Οι καταγραφείσες σπιρομετρικές τιμές συσχετίζονται με προβλεπόμενες τιμές. Γενικά και όχι χωρίς επιφυλάξεις, εάν οι μετρημένες τιμές είναι χαμηλότερες του 80% των προβλεπομένων τιμών, θεωρούνται παθολογικές. Αυτό ισχύει για όλες τις σπιρομετρικές παραμέτρους, εκτός των κλασμάτων - δεικτών Tifeneau: (FEV1/VC) και Gaesler: (FEV1/FVC). Για τις παραμέτρους αυτές, οι μετρηθείσες τιμές δεν χρειάζεται να αντιστοιχισθούν με προβλεπόμενες, επειδή στην πραγματικότητα αποτελούν διόρθωση του FEV1 ως προς την FVC ή την VC από την οποία προήλθε.