Ρευματοειδής αρθρίτις

 Η ρευματοειδής αρθρίτις |ρευματοειδής αρθρίτις και πνευμονική ίνωση| είναι η συχνότερη πάθηση του συνδετικού ιστού, εφόσον προσβάλλει  ~1% το πληθυσμού, Οι συστηματικές εκδηλώσεις συνδέονται με κοκκιωνματώδη νόσο και η]υψηλούς τ'ιτλους ρευματοειδούς παράγοντος. Η επίπτωση της διάμεση ςπνευμονοπάθειας επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας Η επίπτωση της κλινικά σημαντικής διάμεσης πνευμονοπάθειας επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας απέχει από την διάμεση πνευμονοπάθεια από ρευματοειδή αρθρίτιδα που αναγνωρίζεται μεσω HRCT, σε μια ρευματολογική Κλινική.  Οι υποκλινικές μορφές της παθήσεως, συνήθως υποστρέφουν αυτόματα. Επί HRCT, η ρευμαοειδής αρθρίτις εμφανίζει 4 διακριτούς τύπους: i. συνήθη διάμεση πνευμονία, ii. μη ειδική διάμεση πνευμονία, iii. βρογχιολίτις, iv. οργανούμενη πνευμονία. Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται τα ευρήματα επί της αξονικής τομογραφίας που περιγράφονται επί περιπτώσεων ρευματοειδούς αρθρίτιδας, με πνευμονική επινέμηση

flash card: πνευμονική επινέμηση ρευματοειδούς αρθρίτιδας
ευρήματα από την αξονική τομογραφία πνευμόνων επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας
συνήθης διάμεση πνευμονία ακανόνιστες γραμμοειδείς σκιάσεις και εικόνα μελιττοκυρήθρας που προσβάλλει τις βάσεις και υποπλεύριες περιοχές, βρογχεκτασίες εξ έλξεως, αλλοίωση της αρχιτεκτονικής και εικόνα θολής υάλου  
μη ειδική διάμεση πνευμονία εικόνα θολής υάλου συνήθως αμφοτερόπλευρη με προτίμηση στις βάσεις και πολπλεύριες περιοχές. λεπτή δικύτωση ή βρογχεκτασίες εξ έλξεως, αεροβρογχόγραμμα και περιορισμένη εικόνα μελιττοκηρύθρα  
οργανούμενη πνευμονία εμναλωματικές και πολλαπλές πυκνώσεις συνήθως με υποπλεύρια ή περιβρογχική κατανομή, που συνοδεύονται από εικόνα θολής υάλου, κεντροβοτρυδικά οζίδια ή μάζες.   
διάχυτη κυψελιδική βλάβη εμβαλωματικές ή διάχυτες εικόνες θολής υάλου, με πανβοτρυδιακή κατανομή, συνοδευόμενη με πύκνωση αεροχώρων, ενδοβοτρυδιακή δικτύωση, ή εξ έλξεως βρογχεκτασίες, κατά προτίμηση στις εξαρτημένες από τη βαρύτητα περιοχές.   
λεμφοειδής διάμεση πνευμονία ασθενώς οριζόμενα κεντροβοτρυδιακά οζίδια, και εικόνα θολής υάλου, που συνοδεύουν  παχυσμένα ενδολόβια διαφραγμάτια, και βρογχαγγειακές δεσμίδες. μπορεί να αναδιεκνύονται κυστικοί αεροχώροι και μεγέθυνση λεμφαδένων  
συγκλειστική βρογχιολίτις μωσαϊκή αιμάτωση με βρογχική διάταση στην εισπνευστική CT, μπορεί να αναδειχθούν κενροβοτρυδιακά οζίδια και διακλαδιζόμενενες γραμμώσεις.   
εστιακή βρογχιολίτις κεντροβοτρυδιακοί και περιβρογχικοί όζοι διακλαδιζόμενες γραμμώσεις και βρογχική διάταση και πάχυνση των τοιχωμάτων των βρόγχων  
βρογχεκτασίες η πρόγνωση ασθενών με βρογχεκτασίες και ΡΑ είναι δυσμενέστερη εκείνων με ΡΑ ή βρογχεκτασίες. Η σχέση μεταξύ ΡΑ και βρογχεκτασιών φαίνεται πολύ πιθανή.  

 

Κριτήρια ταξινομήσεως της ρευματοειδούς αρθρίτιδας
1 πρωινή δυσκαμψία που διαρκεί >1 ώρα, μέχρι την πλήρη βελτίωση
2 οίδημα μαλακών ιστών - αρθρίτις, 3 ή περισσοτέρων αρθρώσεων ελεγθέν από ιατρό
3 οίδημα -αρθρίτις- των εγγύς φαλαγγικών ή μετακαρπιοφαλλαγικώμ αρθρώσεων ή αρθρώσεων του καρπού 
4 συμμετρική αρθρίτις
5 ρευματοειδείς όζοι
6 παρουσία ρευματοειδούς παράγοντος
7 ακτινολογικά διαπιστούμενες διαβρώσεις ή/και περιαρθρική οστεοπενία, στα άκρα χέρια ή τις αρθρώσεις του καρπού
flash Card: πνευμονικές εκδηλώσεις επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας

πνευμονικές εκδηλωσεις επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας

Επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μπορεί να εμφανιστούν ποικιλία πνευμονικών προβλημάτων:

  • πνευμονική ίνωση
  • πλευριτική συλλογή
  • πνευμονικά οζίδια
  • συγκλειστική βρογχιολίτις
  • διάχυτη πανβρογχιολίτις
  • επιπλοκές από τα φάρμακα π.χ., πνευμονίτιδα από τη μεθοτρεξάτη
  • πλευρίτις
  • Σύνδρομο Caplan ινωτικά οζίδια επί επαγγελματικής εκθέσεως σε άνθρακα
  • λοιμώξεις , συνήθως άτυπες, δευτεροπαθείς σε ανοσοκαταστολή

 

από τη CT ή τη ΗRCT αναγνωρίζονται: παχυπλευρίτις ή πλευριτική συλλογή. εικόνες θαμβής υάλου, διάμεση ίνωση (δικτυακές εικόνες-10%- εικόνα UIP ¨η NSIP) COP, ΒΟΟΡ βρογχεκτασίες, συγκλειστική βρογχιολίτις, ευμεγέθεις ρευματοεδείς όζοι -μονήρεις ή πολλαπλές- με τάση περιφερικής εντοπίσεως, και εκσκαφής (νεκροβιοτικοί όζοι) που μπορεί να εκβάλλουν στον υπεζωκότα προς πρόκληση πνευμοθώρακος, ή αιμοπνευμοθώρακος, εστιακή βρογχιολίτις (μικρά κεντροβοτρυδιακά οζίδια ή εικόνα tree-in-bud) σύνδρομο Caplan.  
βλέπε: ρευματοειδής αρθρίτις.

Η American Rheumatism Association προέβη το 1987, σε αναθεώρηση των κριτηρίων για την ταξινόμηση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας με βάση τα συλλεγέντα στοιχεία 262 ταυτόχρονα και διαδοχικά μελευξθέντες ασθενείς με ΡΑ, και 262 μάρτυρες, με νοσήματα του ολλαγόνου, πλην ΡΑ. Τα θεσπισθέντα κριτήρια καταχωρούνται στον επόμενο πίνακα.
|Η πνευμονική βλάβη επί ρευματοειδούς αρθρίτιδας |πνευμονική βλάβη επι ρευματοειδούς αρθρίτιδας|Η επινέμηση της κρικο-αρυταινοειδούς αρθρώσεως προκαλεί βράγχος φωνής  και, μερικές φορές συριγμό. Συγκλειστική βρογχιολίτις απολήγει σε προοδευτικά εξελισσόμενη απόφραξη των αεραγωγών. Η πλευριτική συλλογή είναι συνήθης, συνηθέστερη στους άνδρες, στους οποίους όμως η ρευματοειδής αρθρίτις είναι σπανιότερη, παρ΄ό,τι στις γυναίκες, και η ανάλυση του πλευριτικού υγρού δείχνει, υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών (εξίδρωμα)  με χαμηλή συγκέντρωση γλυκόζης και υψηλό τίτλο ρευματοειδούς παράγοντα. Μπορεί να αναπτυχθούν ρευματοειδείς (νεκροβιωτικοί όζοι) στο πνευμονικό παρέγχυμα, που έχουν τα ίδια ιστολογικά χαρακτηριστικά, όπως τα υποδεματικά ρευματικά οζίδια, επί οζώδους υποδερματίτιδας. Εάν συντρέχει με πνευμονοκοκονίωση, περισσότερο συχνή στο παρελθόν, μπορεί να αναπτυχθούν ευμεγέθεις  όζοι με τήξη (σύνδρομο Caplan).  Φάρμακα, όπως ο χρυσός, η πενικιλλαμίνη που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία τη ρευματοειδούς αρθρίτιδας, μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική ίνωση.  H ινώδης κυψλιδίτις που επιπλέκει που επιπλέκει τη ρευματοειδή νόσο αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο.