λεία μυικά κύτταρα αεραγωγών

  Τα λεία μυικά κύτταρα των αεραγωγών αναπτύσσονται ενδομητρίως, μετά την 53η ημέρα και οριμάζουν μετά τη γέννηση. είναι παρόντα στα ανοίγματα των κυψελωτών πόρων. Η σύσπασή τους έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, στους κεντρικούς, έναντι των περιφερικών αεραγωγών. στους μικρούς και μεσομεγέθεις αεραγωγούς, η σύσπαση τους απολήγει όχι μόνο στην συστολή της διαμέτρου των αεραγωγών, αλλά μειώνουν και το μήκος τους, εξασφαλίζοντας καλύτερη ακαμψία. Επιπλέον, το φύλο και η ηλικία επιδρούν στην κατανομή των λείων μυικών κυττάρων στους αεραγωγούς. Στους περιφερικούς αεραγωγούς, καταλαμβάνουν το 20% του πάχους του τοιχώματος, στους ενήλικες, αλλά το 10% στα παιδιά. Δομικές διαφορές στο φύλο ενέχονται για την μεγαλύερη επίπτωση στο άσθμα στα αγόρια και στη μεγαλύτερη επίπτωση του όψιμου άσματος στα κορίτσια. Η εφαρμογή μηχανικής αναπνοής, που επιβλήθηκε στη νεογνική ηλικία, π.χ., λόγω βρογχιολίτιδας συνεπάγεται υπερτροφία των λείων μυικών ινών των βρόγχων. Έχει, ήδη αναγνωριστεί ότι η υπερτροφία των λίεων μυικών ινών στο άσθμα είναι απότοκη ασβεστιοεξαρτώμενης ενισχύσεως των μιτοχονδρίων. Ευρήματα αυξημένης νεο-αγγειογενέσεως και αγγειακής αναδιμορφωσεως αναγνωρίζονται στους αεραγωγούς των ασθματικών. οι δομικές υατές μεταβολές, σε συνδυασμό με την αύξηση της αγγειακής διαπερατόττηας, εοάγουν την εξίδρωση πλάσματος και στρατολόγηση περισσότερων λευκοκυττάρων. Οι αλλοιώσεις αυγές συνιστούν το σύνδρομο "περιορισμού της ροής" που είναι περισσότερο ευκρινές στα παιδιά, παρ΄ό,τι στους ενήλικες. 

 Δομικές μεταβολές των λείων μυικών ινών των μικρών αεραγωγών είναι προφανείς, τόσο στη XΑΠ (σε μικρότερο βαθμό), όσο και, ιδίως, στo άσθμα (Gaga, Zervas and Chanez, 2009). Διαπιστώνεται σημαντική συσχέτιση μεταξύ του πάχους των τοιχωμάτων των αεραγωγών και των μεταβολών στον FEV1/FVC, στην αντίδραση στη μεταχολίνη (R2= 0.26) καιστην κλίση της σχέσεως του FEV1 προς την FVC που παραλήφθησαν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας μεταχολίνης. Δεν διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ του πάχους των μικρών αεραγωγών και των μετρήσεων λειτορυγικού ελέγχου αναπνοής. 

 μορφολογία των μικρών αεραγωγών
λεία μυικά κύτταρα των τοιχωμάτων των αεραγωγών
 η φλεγμονή των μικρών αεραγωγών στη ΧΑΠ
λεία μυικά κύτταρα αεραγωγών
βλέπε:
δομικές αλλαγές των μικρών αεραγωγών επί ΧΑΠ
ο ρόλος των μικρών αεραγωγών στο άσθμα
Ο ρόλος των μικρών αεραγωγών στη ΧΑΠ
βρογχιολίτιδες